„TANI RACHUNEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000401041
Numer REGON: 281350825
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-04
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-07-14
Sygnatura akt[RDF/406894/22/413]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TANI RACHUNEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. OLSZTYN gmina M. OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2011-11-04 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica GAŁCZYŃSKIEGO nr domu 27 A nr lokalu 27 kod pocztowy 10-089 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2011-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.10.2011 R., REP. A NR 9189/2011, NOTARIUSZ EWA MALAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE2011-11-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-11-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPEĆ2011-11-04 do dziś
2. ImionaZENON2011-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2011-11-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAMIOŁKOWSKI2011-11-04 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2011-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2011-11-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-11-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2011-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPEĆ2011-11-04 do dziś
2. ImionaZENON2011-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-11-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-11-04 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH2011-11-04 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-11-04 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-11-04 do dziś
566 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2011-11-04 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-11-04 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-11-04 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-11-04 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-11-04 do dziś
1082 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.04.2013 okres 24.10.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-05-06 do dziś
2data złożenia 22.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
3data złożenia 31.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-23 do dziś
4data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
5data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
6data złożenia 01.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-01 do dziś
7data złożenia 22.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-22 do dziś
8data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
9data złożenia 04.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-04 do dziś
10data złożenia 14.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego124.10.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-05-06 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-23 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-01 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-22 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-04 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu124.10.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-05-06 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-23 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-01 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-22 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-04 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów