PROMEDICA24 BETREUUNG GERMANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000400918
Numer REGON: 145874703
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-17
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/265952/20/247]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-11-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPROMEDICA24 BETREUUNG GERMANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI2020-07-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-11-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 94 kod pocztowy 00-807 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 31 SIERPNIA 2011 R. SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO MAŁGORZATĘ KIERUZAL-RYDZEWSKĄ, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA IZABELI MIKLAS, Z KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ IZABELI MIKLAS PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 36 LOK. 34, 00-116 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 2294/2011.2011-11-08 do dziś
213.03.2012 REP. A NR 571/2012 NOTARIUSZ IZABELA MIKLAS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 36 LOK.34 ZMIANA § 1 UMOWY SPÓŁKI2012-03-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGERMANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1426696702011-11-08 do dziś
4. Numer KRS0000370147 2011-11-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2011-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROMEDICA CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1426611252011-11-08 do dziś
4. Numer KRS0000370523 2011-11-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-11-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3999,00 ZŁOTYCH2011-11-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3999,00 ZŁOTYCH2011-11-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3999,00 ZŁOTYCH2011-11-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-11-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy187 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2011-11-08 do dziś
287 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2011-11-08 do dziś
388 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-11-08 do dziś
478 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2011-11-08 do dziś
578 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2011-11-08 do dziś
674 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2011-11-08 do dziś
782 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2011-11-08 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-11-08 do dziś
988 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2011-11-08 do dziś
1087 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2015-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.09.2012 okres 08.11.2011 - 31.12.20112012-10-12 do dziś
2data złożenia 31.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-10-23 do dziś
3data złożenia 16.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
4data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
5data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
6data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
7data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
9data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
10data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2020 DO 30.06.20202020-10-17 do dziś
11data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.07.2020 DO 07.10.20202020-10-17 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego108.11.2011 - 31.12.20112012-10-12 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-10-23 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 30.06.20202020-10-17 do dziś
11OD 01.07.2020 DO 07.10.20202020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 30.06.20202020-10-17 do dziś
5OD 01.07.2020 DO 07.10.20202020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiJEDNOMYŚLNA UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PROMEDICA24 BETREUUNG GERMANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 30.06.2020 R., 30.06.20202020-07-23 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2020-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEMEL2020-07-23 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PRZEMYSŁAW2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościJEDNOMYŚLNA UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PROMEDICA24 BETREUUNG GERMANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 30.06.2020 R., 30.06.20202020-07-23 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów