DOBREUBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000400797
Numer REGON: 180780774
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-02
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-09-09
Sygnatura akt[RDF/238050/20/574]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBREUBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat KOLBUSZOWSKI gmina KOLBUSZOWA miejscowość KOLBUSZOWA2011-11-02 do dziś
2. Adresmiejscowość KOLBUSZOWA ulica KOŚCIUSZKI nr domu 12 kod pocztowy 36-100 poczta KOLBUSZOWA kraj POLSKA 2011-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.10.2011 R., NOTARIUSZ SŁAWOMIR POSŁUSZNY, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOBRZEGU, REP. NR A. 3777/2011.2011-11-02 do dziś
230.12.2016 R., REP.A NR 5801/2016, NOTARIUSZ SŁAWOMIR POSŁUSZNY, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOBRZEGU ZMIENIONO PAR.182017-01-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-11-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRUSZKA2014-05-14 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2014-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4550 ZŁ2014-05-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-11-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA B) W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE (JEDNOOSOBOWO)2017-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRUSZKA2017-01-26 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2017-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICE PREZES ZARZĄDU2017-01-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaORZECH2014-05-14 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MARIA2014-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-05-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-11-02 do dziś
266 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2011-11-02 do dziś
364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2011-11-02 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-11-02 do dziś
566 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2017-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.05.2012 okres 06.10.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-29 do dziś
2data złożenia 11.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-03 do dziś
3data złożenia 20.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
4data złożenia 16.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
5data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
6data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
7data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
8data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
9data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego106.10.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-29 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-07-03 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu106.10.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-29 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-07-03 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów