GSDI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-01 godz. 02:12:05
Numer KRS: 0000400726
Numer REGON: 145864202
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-10-28
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-06-10
Sygnatura akt[RDF/388223/22/635]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSDI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-09-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. EMILII PLATER nr domu 10 nr lokalu 47 kod pocztowy 00-669 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.09.2011 R., NOTARIUSZ ALEKSANDRA ZAPART, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA ZAPART NOTARIUSZ MARIUSZ BIAŁECKI NOTARIUSZ S.C. W WARSZAWIE PRZY UL.KOSZYKOWEJ 69/2, REPERTORIUM A NR 10250/20112011-10-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-10-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaG.S.D.I.2021-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ2021-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-12-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-10-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2011-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOUEFFE2011-10-28 do dziś
2. ImionaJACQUES2011-10-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-10-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-10-28 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-10-28 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-10-28 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-10-28 do dziś
564 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2011-10-28 do dziś
670 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2011-10-28 do dziś
777 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2011-10-28 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-10-28 do dziś
925 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2015-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2014 okres OD 30.09.2011 DO 31.12.20122014-08-13 do dziś
2data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
3data złożenia 09.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
4data złożenia 17.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-23 do dziś
5data złożenia 13.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-06 do dziś
6data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-17 do dziś
7data złożenia 10.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.09.2011 DO 31.12.20122014-08-13 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-23 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-06 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-17 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.09.2011 DO 31.12.20122014-08-13 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-23 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-06 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów