EXINIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000400650
Numer REGON: 145869820
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-03
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-03-08
Sygnatura akt[RDF/278576/21/944]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 145869820 NIP 52525213792012-04-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXINIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-11-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica POWĄZKOWSKA nr domu 15 kod pocztowy 01-797 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.05.2011, REP. A NR 3681/2011, NOTARIUSZ MAREK RUDZIŃSKI, UL. POWĄZKOWSKA 44C, 01-797 WARSZAWA2011-11-03 do dziś
230.06.2017 R., REP. A NR 25333/2017, NOTARIUSZ PAWEŁ CZAJKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §18 ORAZ §192017-12-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-11-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2017-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻERNIAK2011-11-03 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2011-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2017-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZACZYK2012-04-04 do dziś
2. ImionaDANIEL JAN2012-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-11-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2017-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZACZYK2011-11-03 do dziś
2. ImionaDANIEL JAN2011-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-11-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻERNIAK2011-11-03 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2011-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-11-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2011-11-03 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2011-11-03 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-11-03 do dziś
426 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2011-11-03 do dziś
546 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2011-11-03 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-11-03 do dziś
747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2011-11-03 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-11-03 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-11-03 do dziś
1047 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.03.2012 okres 26.05.2011 - 31.12.20112012-04-04 do dziś
2data złożenia 08.07.2013 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122013-08-30 do dziś
3data złożenia 20.03.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-03 do dziś
4data złożenia 20.03.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-03 do dziś
5data złożenia 20.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-03 do dziś
6data złożenia 25.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-01 do dziś
7data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
8data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
9data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.05.2011 - 31.12.20112012-04-04 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122013-08-30 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-03 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-03 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-03 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-01 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu126.05.2011 - 31.12.20112012-04-04 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122013-08-30 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-03 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-03 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-03 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-01 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów