„A I M 42” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000400543
Numer REGON: 242744670
Numer NIP: 9492187031
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-10-28
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-07-16
Sygnatura akt[RDF/545527/23/833]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A I M 42” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWSKI gmina KŁOMNICE miejscowość GARNEK2011-10-28 do dziś
2. Adresmiejscowość GARNEK ulica GŁÓWNA nr domu 5F kod pocztowy 42-270 poczta KŁOMNICE kraj POLSKA 2011-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki14.10.2011 R., NOTARIUSZ SŁAWOMIR KOPROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMSKU UL. FABIANIEGO 5 A, REP. A NR 3625/20112012-05-15 do dziś
217.05.2012 R. REPERTORIUM A NR 1643/2012, NOTARIUSZ SŁAWOMIR KOPROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMSKU UL. FABIANIEGO 5A,, ZMIANA PAR. 6, 9.2012-05-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-10-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUCHECKI2011-10-28 do dziś
2. ImionaMICHAŁ BOGDAN2011-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.000,00 ZŁ2021-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUCHECKA2011-10-28 do dziś
2. ImionaANNA AGNIESZKA2011-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAROŚCI 105.000,00 ZŁ2021-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego210000,00 ZŁ2021-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2011-10-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU2011-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUCHECKI2011-10-28 do dziś
2. ImionaMICHAŁ BOGDAN2011-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-10-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-10-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUCHECKA2011-10-28 do dziś
2. ImionaANNA AGNIESZKA2011-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-10-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-10-28 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-10-28 do dziś
346 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2011-10-28 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2011-10-28 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-10-28 do dziś
658 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2012-05-31 do dziś
758 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2012-05-31 do dziś
874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2012-05-31 do dziś
932 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2012-05-31 do dziś
1028 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.07.2013 okres 04.10.2011 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
2data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
3data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
4data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
5data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
6data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
7data złożenia 15.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-15 do dziś
8data złożenia 16.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-16 do dziś
9data złożenia 30.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-30 do dziś
10data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
11data złożenia 16.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego104.10.2011 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-15 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-16 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-30 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu104.10.2011 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów