APTEKI GALEN GROMNICKI,WIKLAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000400538
Numer REGON: 472280643
Numer NIP: 7752158210
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2024-01-09
Sygnatura akt[RDF/576652/24/20]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2011-11-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 472280643 NIP 77521582102011-11-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKI GALEN GROMNICKI, WIKLAK SPÓŁKA JAWNA2011-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat KUTNOWSKI gmina KUTNO miejscowość KUTNO2011-11-14 do dziś
2. Adresmiejscowość KUTNO ulica SOWIŃSKIEGO nr domu 8 kod pocztowy 99-300 poczta KUTNO kraj POLSKA 2011-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.08.2011 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2011-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2011-11-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale31.08.2011 R.- UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ O PRZEKSZTAŁCENIU APTEKA „HIPOKRATES” S.C.STANISŁAW GROMNICKI, MICHAŁ WIKLAK W SPÓŁKĘ JAWNĄ STANISŁAW GROMNICKI NR EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ URZĄD MIASTA KUTNO-9438 MICHAŁ WIKLAK NR EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ URZĄD GMINY KUTNO-7330.30.20112011-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROMNICKI2011-11-14 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW IGNACY2011-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-11-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-11-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-11-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-11-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIKLAK2011-11-14 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2011-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-11-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-11-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-11-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-11-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2011-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROMNICKI2011-11-14 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW IGNACY2011-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIKLAK2011-11-14 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2011-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-11-14 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-11-14 do dziś
347 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-21 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-21 do dziś
3OD 14.11.2011 DO 31.12.20112018-02-23 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-02-23 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-02-23 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-02-23 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-07 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-08 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-08 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-21 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-17 do dziś
13OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów