DODIDDONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000400499
Numer REGON: 145889886
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-08
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-06-05
Sygnatura akt[RDF/205265/20/597]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDODIDDONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ANTONIEGO SOLARIEGO nr domu 6 nr lokalu 1 kod pocztowy 02-070 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.07.2011, NOTARIUSZ ALEKSANDRA ZAPART, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. KOSZYKOWEJ 69 LOK. 2, REP. A NR 6172/20112011-11-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-11-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPSTROKOŃSKA2011-11-08 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2011-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2018-02-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-02-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2011-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-11-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPSTROKOŃSKA2011-11-08 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2011-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-11-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBETLEJ2011-11-08 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2011-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-11-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-11-08 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2011-11-08 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-11-08 do dziś
469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2011-11-08 do dziś
518 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2011-11-08 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-11-08 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-11-08 do dziś
862 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2011-11-08 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-11-08 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2018-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.07.2013 okres 29.05.2012 - 31.12.20122013-09-16 do dziś
2data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
3data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
4data złożenia 22.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
5data złożenia 27.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
6data złożenia 01.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
7data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
8data złożenia 05.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego129.05.2012 - 31.12.20122013-09-16 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu129.05.2012 - 31.12.20122013-09-16 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów