SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CERAMIK” W KRAKOWIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000400481
Numer REGON: 000975760
Numer NIP: 6750005683
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-03
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-03-06
Sygnatura akt[RDF/470895/23/586]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2011-11-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000975760 NIP 67500056832011-11-03 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CERAMIK” W KRAKOWIE2011-11-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze REJ S-206/A nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-SRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, WYDZIAŁ XI GOPODARCZY2011-11-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2011-11-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica GUSTAWA MORCINKA nr domu 23A kod pocztowy 31-761 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2011-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110.06.1983. 22.11.2010 -PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU. 21.07.2011 -ZMIENIONO: § 3 UST. 1, § 9, § 11, § 43 UST. 2, § 72 UST. 2, 3; DODANO RDZ. X-XII; ZMIENIONO NUMERACJĘ PARAGRAFÓW. 18.10.2011 ZMIENIONO § 81 UST. 22011-11-03 do dziś
2UCHWAŁA NR 12/WZ/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CERAMIK” W KRAKOWIE Z DNIA 29.05.2018 ROKU - NOWA TREŚĆ OD §1 DO §89.2018-08-14 do dziś
3UCHWAŁA NR 21/WZ/2022 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CERAMIK” W KRAKOWIE Z DNIA 29.09.2022 ROKU - ZMIANA W §25 PKT 2, USUNIĘCIE §30 PKT 3, §31 PKT 15, §40 PKT 5, §43 NOWY PKT H, §482023-02-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-11-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2011-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoANDRZEJAK2023-02-24 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2023-02-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-02-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-24 do dziś
21. NazwiskoSZYMAŃSKA POLEK2023-02-24 do dziś
2. ImionaKATARZYNA BEATA2023-02-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-02-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-24 do dziś
31. NazwiskoGRYGA2023-02-24 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2023-02-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-02-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2011-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHALADA2023-02-24 do dziś
2. ImionaEWA2023-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLEK2019-10-23 do dziś
2. ImionaTOMASZ MICHAŁ2019-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALAFARSKI2019-10-23 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JÓZEF2019-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-23 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2019-10-23 do dziś
2. ImionaPIOTR RAFAŁ2019-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-11-03 do dziś
268 20 Z OBSŁUGA I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-08-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ NA POTRZEBY WŁASNE SPÓŁDZIELNI2015-08-19 do dziś
290 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2015-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.04.2012 okres 20112012-07-20 do dziś
2data złożenia 22.05.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-30 do dziś
3data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
4data złożenia 09.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
5data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
6data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
7data złożenia 08.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
8data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
9data złożenia 06.03.2023 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-03-06 do dziś
10data złożenia 06.03.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-03-06 do dziś
11data złożenia 06.03.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120112012-07-20 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-07-30 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-03-06 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-03-06 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów