BUGAJ I GÓRNIAK ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000400478
Numer REGON: 301957647
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-10-28
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2020-01-13
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/28326/19/961]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2011-10-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUGAJ I GÓRNIAK ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA2020-01-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat TURECKI gmina TUREK miejscowość TUREK2011-10-28 do dziś
2. Adresmiejscowość TUREK ulica LEGIONÓW POLSKICH nr domu 1 nr lokalu 46 kod pocztowy 62-700 poczta TUREK kraj POLSKA 2011-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„BUGAJ I GÓRNIAK ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA” ODDZIAŁ W KALISZU2020-01-13 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KALISZ gmina KALISZ miejscowość KALISZ2020-01-13 do dziś
3. Adresmiejscowość KALISZ ulica UL. GŁÓWNY RYNEK nr domu 15 nr lokalu 18 kod pocztowy 62-800 poczta KALISZ kraj POLSKA 2020-01-13 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 03.09.2011 R. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 03.10.2011 R. -ZMIENIONO § 1 UMOWY.2011-10-28 do dziś
203.12.2019R.2020-01-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoBUGAJ2011-10-28 do dziś
2. ImionaPAWEŁ WOJCIECH2011-10-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-10-28 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2011-10-28 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-10-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-10-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-10-28 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-10-28 do dziś
2
1. NazwiskoGÓRNIAK2020-01-13 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN PIOTR2020-01-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-13 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?TAK2020-01-13 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-01-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-01-13 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-10-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ WSZYSCY PARTNERZY. KAŻDY PARTNER MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2011-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRNIAK2020-01-13 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN PIOTR2020-01-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUGAJ2011-10-28 do dziś
2. ImionaPAWEŁ WOJCIECH2011-10-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2011-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów