BOND CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000400398
Numer REGON: 145858101
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-10-27
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-07-07
Sygnatura akt[RDF/402982/22/713]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-10-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOND CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-10-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-10-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KROKWI nr domu 36 nr lokalu 1 kod pocztowy 03-114 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103 PAŹDZIERNIKA 2011 R; ASESOR NOTARIALNY HUBERT PERYCZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA GRAŻYNY WÓJCIK W WARSZAWIE, REP A NR 5174/20112011-10-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„BOND CONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1427115092011-10-27 do dziś
4. Numer KRS0000372482 2011-10-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2011-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZULC2011-10-27 do dziś
2. ImionaMARCIN2011-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-10-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-10-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-10-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-10-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-10-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁOTYCH2011-10-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁOTYCH2011-10-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁOTYCH2011-10-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-10-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWSKI2011-10-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ROBERT2011-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-10-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-10-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-10-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-10-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-10-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁOTYCH2011-10-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁOTYCH2011-10-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁOTYCH2011-10-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-10-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-10-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI2019-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„BOND CONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1427115092011-10-27 do dziś
4. Numer KRS0000372482 2011-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 WYNAJEM I DZIERŻAWA2011-10-27 do dziś
279 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2011-10-27 do dziś
373 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-10-27 do dziś
469 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2011-10-27 do dziś
542 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2011-10-27 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2011-10-27 do dziś
771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-10-27 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2011-10-27 do dziś
955 ZAKWATEROWANIE2011-10-27 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.09.2013 okres 03.10.2011-31.12.20122013-12-04 do dziś
2data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
3data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-10 do dziś
4data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
5data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
6data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
8data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
9data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
10data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego103.10.2011-31.12.20122013-12-04 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-10 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów