ZAKŁAD GASTRONOMICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000400338
Numer REGON: 221555942
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-23
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2013-10-23
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/16805/13/256]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 221555942 NIP 58622742122012-03-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaZAKŁAD GASTRONOMICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2011-10-28 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica PLAC KASZUBSKI nr domu 1 A kod pocztowy 81-350 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2011-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.10.2011 R. KANCELARIA NOTARIALNA ADAM WASAK GDAŃSK REPERTORIUM A NUMER 5182/20112011-10-28 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.12.2011 REPERTORIUM A NR 10656/2011 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA HANNA WAROŃSKA 81-350 GDYNIA, PLAC KASZUBSKI 8/209, ZMIENIONO PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 16, DODANO PAR. 16A UMOWY.2012-03-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-10-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-30 do dziś
4. Numer KRS0000353766 2012-03-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2012-03-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-03-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport18600,00 ZŁ2011-10-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-10-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE I SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2012-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2012-03-30 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2012-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-03-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-10-28 do dziś
256 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-10-28 do dziś
356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2011-10-28 do dziś
456 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2011-10-28 do dziś
556 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2011-10-28 do dziś
608 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2012-03-30 do dziś
728 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-03-30 do dziś
829 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-03-30 do dziś
930 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2012-03-30 do dziś
1033 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2012-03-30 do dziś
1135 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2012-03-30 do dziś
1236 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2012-03-30 do dziś
1337 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2012-03-30 do dziś
1438 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2012-03-30 do dziś
1539 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2012-03-30 do dziś
1642 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-03-30 do dziś
1709 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2012-03-30 do dziś
1843 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-03-30 do dziś
1945 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2012-03-30 do dziś
2046 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-03-30 do dziś
2147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-03-30 do dziś
2249 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2012-03-30 do dziś
2350 TRANSPORT WODNY2012-03-30 do dziś
2452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-03-30 do dziś
2555 ZAKWATEROWANIE2012-03-30 do dziś
2656 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2012-03-30 do dziś
2758 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-03-30 do dziś
2817 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2012-03-30 do dziś
2966 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2012-03-30 do dziś
3068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-03-30 do dziś
3168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-03-30 do dziś
3270 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-03-30 do dziś
3371 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-03-30 do dziś
3472 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2012-03-30 do dziś
3573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-03-30 do dziś
3677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-03-30 do dziś
3778 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2012-03-30 do dziś
3879 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2012-03-30 do dziś
3918 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2012-03-30 do dziś
4082 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-03-30 do dziś
4186 OPIEKA ZDROWOTNA2012-03-30 do dziś
4290 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2012-03-30 do dziś
4393 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-03-30 do dziś
4496 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2012-03-30 do dziś
4599 ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE2012-03-30 do dziś
4619 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2012-03-30 do dziś
4722 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2012-03-30 do dziś
4823 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2012-03-30 do dziś
4924 PRODUKCJA METALI2012-03-30 do dziś
5025 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2012-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.08.2013 okres 18.10.2011 - 31.12.20122013-10-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.10.2011 - 31.12.20122013-10-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu118.10.2011 - 31.12.20122013-10-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów