EWKM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000400335
Numer REGON: 221552441
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-10-27
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-06-09
Sygnatura akt[RDF/297038/21/564]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWKM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat CHOJNICKI gmina CHOJNICE miejscowość CHOJNICE2011-10-27 do dziś
2. Adresmiejscowość CHOJNICE ulica UL. MODRA nr domu 4 kod pocztowy 89-600 poczta CHOJNICE kraj POLSKA 2021-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1REPERTORIUM A NUMER 3841/2011 Z DNIA 18.10.2011, KANCELARIA NOTARIALNA W CHOJNICACH, NOTARIUSZ JANUSZ ARMADA2011-10-27 do dziś
210.08.2012 R., REPERTORIUM A NR 3740/2012, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ EWA SŁOMIŃSKA W TUCHOLI, ZMIENIONY PAR. 7 PKT 1 I PAR. 8 DODANO PKT 3 UMOWY2012-10-29 do dziś
324.09.2013R., REP. A NR 4010/2013, KANCELARIA NOTARIALNA EWA SŁOMIŃSKA TUCHOLA UL. ŚWIECKA 15, 89-500 TUCHOLA, ZMIENIA SIĘ PAR.7 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI, W PAR.8 DODAJE SIĘ PKT 42013-10-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-10-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECHOWSKA2011-10-27 do dziś
2. ImionaEWELINA MILENA2011-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały107 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.350,00 ZŁ2014-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5600,00 ZŁ2013-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1100,00 ZŁ2013-10-08 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-10-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁKĘ JEST UPRAWNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, REPREZENTACJA SAMOISTNA2011-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECHOWSKA2014-02-24 do dziś
2. ImionaEWELINA MILENA2014-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-02-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-10-27 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-10-27 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-10-27 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-10-27 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-10-27 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-10-27 do dziś
745 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-10-27 do dziś
845 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-10-27 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-10-27 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2013 okres 27.10.2011 - 31.12.20122013-10-08 do dziś
2data złożenia 02.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
3data złożenia 03.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
4data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-23 do dziś
5data złożenia 15.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
6data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
8data złożenia 17.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
9data złożenia 09.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego127.10.2011 - 31.12.20122013-10-08 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-23 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu127.10.2011 - 31.12.20122013-10-08 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-23 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów