L&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000400283
Numer REGON: 221552613
Numer NIP: 8393166858
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-10-26
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-07-15
Sygnatura akt[RDF/542444/23/183]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-03-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. SŁUPSK gmina M. SŁUPSK miejscowość SŁUPSK2011-10-26 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁUPSK ulica JEDNOŚCI NARODOWEJ nr domu 3 kod pocztowy 76-200 poczta SŁUPSK kraj POLSKA 2011-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.09.2011 R., NOTARIUSZ ANNA WOJDYGOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU, REPERTORIUM A NR 8683/20112011-10-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-10-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKI2011-10-26 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN JACEK2011-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2011-10-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRÓŚCICKI2011-10-26 do dziś
2. ImionaŁUKASZ PATRYK2011-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2011-10-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-10-26 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-10-26 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-10-26 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.09.2012 okres 26.10.2011 - 31.12.20112012-10-09 do dziś
2data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-25 do dziś
3data złożenia 17.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
4data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
5data złożenia 08.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
6data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
7data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
8data złożenia 10.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
9data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
10data złożenia 10.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
11data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
12data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.10.2011 - 31.12.20112012-10-09 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-09-25 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu126.10.2011 - 31.12.20112012-10-09 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-09-25 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2021 R., ALEKSANDRA WICHNIAREK, NOTARIUSZ W SŁUPSKU, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SŁUPSKU PRZY ULICY PŁK. JANA KILIŃSKIEGO 8 LOKAL 1, REPERTORIUM A NUMER 5127/2021 ,2022-03-22 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2022-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoOLSZEWSKI2022-03-22 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN JACEK2022-03-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2021 R., ALEKSANDRA WICHNIAREK, NOTARIUSZ W SŁUPSKU, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SŁUPSKU PRZY ULICY PŁK. JANA KILIŃSKIEGO 8 LOKAL 1, REPERTORIUM A NUMER 5127/2021, 17.09.2021 ,2022-03-22 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów