HICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000400052
Numer REGON: 301954560
Numer NIP: 7773221250
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-10-26
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-10-06
Sygnatura akt[RDF/343407/21/739]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina KÓRNIK miejscowość KAMIONKI2011-10-26 do dziś
2. Adresmiejscowość KAMIONKI ulica SZAFIROWA nr domu 101 kod pocztowy 62-023 poczta GĄDKI kraj POLSKA 2011-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126 SIERPNIA 2011 R. -NOTARIUSZ GRZEGORZ BARANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRZEŚNI, PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 12 A, REPERTORIUM A NR 6941/11.2011-10-26 do dziś
208.08.2016 R, REP. A NR 10441/16, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRZEŚNI, NOTARIUSZ GRZEGORZ BARANOWSKI - WYKREŚLENIE § 15 UST.2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2016-10-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-10-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGIELLA2011-10-26 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2011-10-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2011-10-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-10-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-10-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOCLIK-SOWIŃSKA2016-10-26 do dziś
2. ImionaJUSTYNA MAGDALENA2016-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2016-10-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 91 Z PRODUKCJA MASZYN DLA METALURGII2011-10-26 do dziś
228 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-10-26 do dziś
333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2011-10-26 do dziś
471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-10-26 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-10-26 do dziś
625 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2011-10-26 do dziś
725 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-10-26 do dziś
828 41 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU2011-10-26 do dziś
928 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2013 okres 26.08.2011R. - 31.12.2012R.2013-10-18 do dziś
2data złożenia 23.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-26 do dziś
3data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
4data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
5data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
6data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
8data złożenia 27.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
9data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.08.2011R. - 31.12.2012R.2013-10-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-26 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu126.08.2011R. - 31.12.2012R.2013-10-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-22 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów