TAN THANH DAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000399699
Numer REGON: 145853210
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-10-24
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2018-10-30
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/59510/18/525]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAN THANH DAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2018-10-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-06-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 20 nr lokalu 8 kod pocztowy 00-511 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.09.2011 ROKU -AKT NOTARIALNY UMOWY SPÓŁKI SPORZĄDZONY PRZEZ IWONĘ JANAS NOTARIUSZ W ŁAZACH, NR REP. A 3081/20112011-10-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-10-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRINH2011-10-24 do dziś
2. ImionaHUNG THAI2011-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 95.000,00 ZŁOTYCH2011-10-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2011-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2015-05-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-05-20 do dziś
247 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-05-20 do dziś
347 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2015-05-20 do dziś
449 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2015-05-20 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-05-20 do dziś
656 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-05-20 do dziś
758 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-05-20 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-05-20 do dziś
979 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-01 do dziś
2data złożenia 09.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
3data złożenia 24.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-20 do dziś
4data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
5data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-08-01 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-20 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-08-01 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-20 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI, 11.05.2018 R., REP. A NR 2917/2018, PAWEŁ BIAŁOŁECKI - ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARTŁOMIEJA WIŚNIEWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 11.05.20182018-10-30 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNIE PRZEZ LIKWIDATORA2018-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoNGO2018-10-30 do dziś
2. ImionaTRONG TUAN2018-10-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI, 11.05.2018 R., REP. A NR 2917/2018, PAWEŁ BIAŁOŁECKI - ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARTŁOMIEJA WIŚNIEWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 11.05.20182018-10-30 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów