ENERGA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000399697
Numer REGON: 301950941
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-10-21
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2014-10-08
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/47709/14/854]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina WOLA miejscowość WARSZAWA2012-07-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SOLIDARNOŚCI nr domu 155 nr lokalu 18 kod pocztowy 00-877 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.09.2011 R., NOTARIUSZ MONIKA DANECKA-BIAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA MARIA BARBARA DANECKA -NOTARIUSZ, MONIKA DANECKA-BIAŁEK -NOTARIUSZ S.C. W POZNANIU, REP. A NR 3485/2011.2011-10-21 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.07.2012 R. KANCELARIA NOTARIALNA ZYS JOANNA, UL. PRZEMYSŁOWA 37/5 POZNAŃ, REP. A NR 2383/2012. ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE §§: 2, 3, 4, 12.2012-07-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-10-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁUSIŃSKI2012-07-25 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2012-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.800,00 ZŁ2012-07-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-07-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASZEWSKI2012-07-25 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JAN2012-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.600,00 ZŁ2012-07-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-07-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRZYŃSKI2012-07-25 do dziś
2. ImionaŁUKASZ KRZYSZTOF2012-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.600,00 ZŁ2012-07-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-07-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-10-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2012-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRZYŃSKI2012-07-25 do dziś
2. ImionaŁUKASZ KRZYSZTOF2012-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-07-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASZEWSKI2012-07-25 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JAN2012-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-07-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁUSIŃSKI2012-07-25 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2012-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-07-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2012-07-25 do dziś
226 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH2012-07-25 do dziś
326 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2012-07-25 do dziś
426 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2012-07-25 do dziś
526 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2012-07-25 do dziś
626 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2012-07-25 do dziś
726 60 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO2012-07-25 do dziś
826 80 Z PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2012-07-25 do dziś
927 11 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2012-07-25 do dziś
1027 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-07-25 do dziś
1127 20 Z PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW2012-07-25 do dziś
1227 31 Z PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH2012-07-25 do dziś
1327 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI2012-07-25 do dziś
1427 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO2012-07-25 do dziś
1527 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2012-07-25 do dziś
1627 51 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2012-07-25 do dziś
1727 52 Z PRODUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2012-07-25 do dziś
1827 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2012-07-25 do dziś
1935 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-07-25 do dziś
2035 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-07-25 do dziś
2135 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-07-25 do dziś
2235 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2012-07-25 do dziś
2335 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2012-07-25 do dziś
2435 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2012-07-25 do dziś
2546 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2012-07-25 do dziś
2638 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2012-07-25 do dziś
2738 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2012-07-25 do dziś
2838 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2012-07-25 do dziś
2938 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2012-07-25 do dziś
3038 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2012-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2013 okres 29.09.2011-31.12.20122013-08-26 do dziś
2data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego129.09.2011-31.12.20122013-08-26 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu129.09.2011-31.12.20122013-08-26 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów