ASSO FILTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-20 godz. 15:33:50
Numer KRS: 0000399510
Numer REGON: 301947353
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-10-19
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-06-24
Sygnatura akt[RDF/210619/20/294]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSO FILTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI2011-10-19 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI ulica WIEJSKA nr domu 4 kod pocztowy 63-400 poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2011-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.10.2011 R., REP. A NR 5403/2011, NOTARIUSZ JAN KRÓLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM2011-10-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-10-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPITALNIAK2011-10-19 do dziś
2. ImionaALEKSANDER JAN2011-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2015-03-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPITALNIAK2011-10-19 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA KAZIMIERA2011-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2015-03-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2015-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-10-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM Z TYM, ŻE PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH DO KWOTY 50.000,00 ZŁ2011-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPITALNIAK2011-10-19 do dziś
2. ImionaALEKSANDER JAN2011-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-06-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSPITALNIAK2015-06-15 do dziś
2. ImionaJANUSZ ALEKSANDER2015-06-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-06-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-06-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH2011-10-19 do dziś
233 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2011-10-19 do dziś
333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2011-10-19 do dziś
445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-10-19 do dziś
545 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-10-19 do dziś
645 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-10-19 do dziś
745 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2011-10-19 do dziś
825 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2011-10-19 do dziś
925 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-10-19 do dziś
1029 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.06.2013 okres 11.10.2011R. - 31.12.2012R.2013-07-17 do dziś
2data złożenia 05.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
3data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
4data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
5data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
6data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-05 do dziś
7data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
8data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego111.10.2011R. - 31.12.2012R.2013-07-17 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-05 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu111.10.2011R. - 31.12.2012R.2013-07-17 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-05 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów