A CLEAN PARTNERSHIP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000399501
Numer REGON: 321150780
Numer NIP: 8542400970
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-10-19
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-07-05
Sygnatura akt[RDF/522148/23/911]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA CLEAN PARTNERSHIP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina STARGARD miejscowość STARGARD2017-10-11 do dziś
2. Adresmiejscowość STARGARD ulica UL. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO nr domu 6 kod pocztowy 73-110 poczta STARGARD kraj POLSKA 2017-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2011 R., REP. A NR 4261/2011, NOTARIUSZ ELŻBIETA SŁAWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM2011-10-19 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 CZERWCA 2013 R., REP. A NR 2184/2013, NOTARIUSZ MICHAŁ DALESZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO §8 UST. 2.2013-08-29 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2015 R., REPERTORIUM A NR 6292/2015, NOTARIUSZ LESZEK PIETRAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. ZMIENIONO §1 UST.1 I 2 I §2 UST.1 UMOWY SPÓŁKI.2016-01-28 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 20 GRUDNIA 2019 R., REP. A NR 11389/2019, NOTARIUSZ LESZEK PIETRAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STARGARDZIE - ZMIENIONO §9 UST.42020-01-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-10-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2016-01-28 do dziś
2. ImionaROBERT2016-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2016-01-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-01-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-10-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ PREZES ZARZĄDU LUB KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A PONADTO - W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY - PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.2013-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2016-01-28 do dziś
2. ImionaROBERT2016-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-01-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2011-10-19 do dziś
246 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2011-10-19 do dziś
346 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2011-10-19 do dziś
481 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2011-10-19 do dziś
581 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2011-10-19 do dziś
681 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2011-10-19 do dziś
746 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2011-10-19 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-10-19 do dziś
946 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2015-04-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2016-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.11.2013 okres 1 MAJA 2012 DO 30 KWIETNIA 20132013-12-30 do dziś
2data złożenia 21.04.2015 okres OD 01.05.2013 DO 30.04.20142015-05-06 do dziś
3data złożenia 06.11.2015 okres OD 01.05.2014 DO 30.04.20152016-05-17 do dziś
4data złożenia 08.11.2016 okres OD 01.05.2015 DO 30.04.20162017-06-06 do dziś
5data złożenia 11.09.2017 okres OD 01.05.2016 DO 30.04.20172017-10-12 do dziś
6data złożenia 19.09.2018 okres OD 01.05.2017 DO 30.04.20182018-09-19 do dziś
7data złożenia 15.10.2019 okres OD 01.05.2018 DO 30.04.20192019-10-15 do dziś
8data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.05.2019 DO 30.04.20202020-10-09 do dziś
9data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.05.2020 DO 30.04.20212021-10-13 do dziś
10data złożenia 22.06.2022 okres OD 01.05.2021 DO 30.04.20222022-06-22 do dziś
11data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.05.2022 DO 30.04.20232023-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 MAJA 2012 DO 30 KWIETNIA 20132013-12-30 do dziś
2OD 01.05.2013 DO 30.04.20142015-05-06 do dziś
3OD 01.05.2014 DO 30.04.20152016-05-17 do dziś
4OD 01.05.2015 DO 30.04.20162017-06-06 do dziś
5OD 01.05.2016 DO 30.04.20172017-10-12 do dziś
6OD 01.05.2017 DO 30.04.20182018-09-19 do dziś
7OD 01.05.2018 DO 30.04.20192019-10-15 do dziś
8OD 01.05.2019 DO 30.04.20202020-10-09 do dziś
9OD 01.05.2020 DO 30.04.20212021-10-13 do dziś
10OD 01.05.2021 DO 30.04.20222022-06-22 do dziś
11OD 01.05.2022 DO 30.04.20232023-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11 MAJA 2012 DO 30 KWIETNIA 20132013-12-30 do dziś
2OD 01.05.2013 DO 30.04.20142015-05-06 do dziś
3OD 01.05.2014 DO 30.04.20152016-05-17 do dziś
4OD 01.05.2015 DO 30.04.20162017-06-06 do dziś
5OD 01.05.2016 DO 30.04.20172017-10-12 do dziś
6OD 01.05.2017 DO 30.04.20182018-09-19 do dziś
7OD 01.05.2018 DO 30.04.20192019-10-15 do dziś
8OD 01.05.2019 DO 30.04.20202020-10-09 do dziś
9OD 01.05.2020 DO 30.04.20212021-10-13 do dziś
10OD 01.05.2021 DO 30.04.20222022-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów