INTEGRACYJNE CENTRUM OŚWIATOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000399482
Numer REGON: 281351026
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-02
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-04-25
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/3244/23/314]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRACYJNE CENTRUM OŚWIATOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat DZIAŁDOWSKI gmina RYBNO miejscowość GRONOWO2011-11-02 do dziś
2. Adresmiejscowość GRONOWO nr domu 30 kod pocztowy 13-220 poczta RYBNO kraj POLSKA 2011-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.07.2011 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ FLIS, KANCELARIA NOTARIALNA W DZIAŁDOWIE, REP. A NR 83/2011. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 22.09.2011 R., NOTARIUSZ PAWEŁ MATUSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1890/2011 ZMIENIONO: § 3 ORAZ § 6 UMOWY SPÓŁKI.2011-11-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-11-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSATURSKI2011-11-02 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2011-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2011-11-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSATURSKA2011-11-02 do dziś
2. ImionaEWA JOANNA2011-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2011-11-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-11-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSATURSKA2011-11-02 do dziś
2. ImionaEWA JOANNA2011-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-11-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSATURSKI2011-11-02 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2011-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-11-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2011-11-02 do dziś
285 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2011-11-02 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-11-02 do dziś
485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2011-11-02 do dziś
556 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2011-11-02 do dziś
656 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2011-11-02 do dziś
785 20 Z SZKOŁY PODSTAWOWE2021-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2012 okres 2011 R.2012-08-20 do dziś
2data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-11 do dziś
3data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
4data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
5data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
6data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
7data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
8data złożenia 25.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-27 do dziś
9data złożenia 27.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-27 do dziś
10data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 01.01.20202021-07-22 do dziś
11data złożenia 06.10.2022 okres OD 30.09.2022 DO 30.09.20222022-10-06 do dziś
12data złożenia 06.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12011 R.2012-08-20 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-11 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-27 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
11OD 30.09.2022 DO 30.09.20222022-10-06 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-27 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.01.20122020-01-30 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-01-30 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-01-30 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-27 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-10 do dziś
10OD 30.09.2022 DO 30.09.20222022-10-06 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów