BONARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000399471
Numer REGON: 301947471
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-10-18
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-04-12
Sygnatura akt[RDF/376214/22/167]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2011-10-18 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica MAZOWIECKA nr domu 42 kod pocztowy 60-623 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2011-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.10.2011 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ ADAMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 10854/2011.2011-10-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-10-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTERRAFERTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3646999202017-10-24 do dziś
4. Numer KRS0000622860 2017-10-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2017-10-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-10-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-10-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISIŃSKI2016-06-14 do dziś
2. ImionaJACEK2016-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-06-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKLIMASZYK2018-10-17 do dziś
2. ImionaŁUKASZ SZYMON2018-10-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-10-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-10-18 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-10-18 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-10-18 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-10-18 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-10-18 do dziś
677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2011-10-18 do dziś
743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-10-18 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-10-18 do dziś
964 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2011-10-18 do dziś
1064 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2013 okres 04.10.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-07-30 do dziś
2data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
3data złożenia 31.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
4data złożenia 18.12.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-18 do dziś
5data złożenia 18.02.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-18 do dziś
6data złożenia 18.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-18 do dziś
7data złożenia 22.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-22 do dziś
8data złożenia 19.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-19 do dziś
9data złożenia 12.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego104.10.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-07-30 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-18 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-18 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-18 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-22 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-22 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu104.10.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-07-30 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-18 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-18 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-18 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-22 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-19 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów