B.S.C. WEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000399349
Numer REGON: 810925870
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-10-18
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2021-08-13
Sygnatura akt[RDF/323601/21/617]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 810925870 NIP 95514251312011-10-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaB.S.C. WEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-09-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 5031 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA2011-10-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat POLICKI gmina KOŁBASKOWO miejscowość PRZECŁAW2018-09-12 do dziś
2. Adresmiejscowość PRZECŁAW nr domu 49A nr lokalu 3 kod pocztowy 72-005 poczta PRZECŁAW kraj POLSKA 2018-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAWARTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO W DNIU 19 KWIETNIA 1996 R. PRZED NOTARIUSZEM DARIUSZEM GRZEGORZEM WÓJTOWICZEM, W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE, REP. A NR 3443/1996. AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 KWIETNIA 1997 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JOANNĘ SOBOLEWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE, REP. A NR 3164/1997 -ZMIENIONO TREŚĆ: § 7, § 9, § 20, § 14 UST. 1, PKT I. DODANO: PKT J W § 14 UST. 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 02 WRZEŚNIA 2011 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DARIUSZA GRZEGORZA WÓJTOWICZA W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE, REP. A NR 6435/2011; ZMIENIONO: § 6, § 7, § 9, § 10, § 11, § 20, § 21, § 26 UMOWY SPÓŁKI.2011-10-18 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 09 MARCA 2018 R., REP. A NR 1100/2018, ZASTĘPCA NOTARIALNY MONIKA BORSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA JANA BORSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. ZMIENIONO: §2, §3, §6, §14 DOD. UST.3.2018-09-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-10-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYRYŁOWSKI2011-10-18 do dziś
2. ImionaJERZY STEFAN2011-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ.2018-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁOWIKOWSKI2018-09-12 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2018-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ.2018-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-10-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁOWIKOWSKI2018-09-12 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2018-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-09-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-10-18 do dziś
243 31 Z TYNKOWANIE2011-10-18 do dziś
343 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2011-10-18 do dziś
443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2011-10-18 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-09-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-09-12 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-09-12 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2018-09-12 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-09-12 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-10-04 do dziś
2data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
3data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-24 do dziś
4data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
5data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-19 do dziś
6data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-21 do dziś
8data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-22 do dziś
10data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
11data złożenia 13.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-13 do dziś
12data złożenia 30.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-30 do dziś
13data złożenia 13.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-10-04 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-24 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-22 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-13 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-30 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-10-04 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-24 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-22 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-13 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-30 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów