GSG INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000399325
Numer REGON: 145839641
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-10-14
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2022-04-05
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/8209/22/387]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSG INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. RADOM gmina M. RADOM miejscowość RADOM2011-10-14 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOM ulica S.ŻEROMSKIEGO nr domu 94 kod pocztowy 26-600 poczta RADOM kraj POLSKA 2011-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.09.2011 R., NOTARIUSZ ZENON JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU UL. H.SIENKIEWICZA 6/1, REPERTORIUM A NR 4778/20112011-10-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-10-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2011-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-10-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, O ILE ZARZĄD LICZY WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ OSOBĘ. W PRZYPADKU, JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY OSOBA ZARZĄDZAJĄCA NOSI TYTUŁ PREZESA ZARZĄDU I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.2011-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z PROWADZENIE HOTELI I PODOBNYCH OBIEKTÓW ZAKWATEROWANIA2011-10-14 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-10-14 do dziś
371 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO I TECHNOLOGICZNEGO2011-10-14 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-10-14 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB WYDZIERŻAWIONYMI2011-10-14 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-10-14 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-10-14 do dziś
856 10 A PROWADZENIE RESTAURACJI I POZOSTAŁYCH PLACÓWEK GASTRONOMICZNYCH2011-10-14 do dziś
956 21 Z PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA USŁUGOWA2011-10-14 do dziś
1046 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2011-10-14 do dziś
1147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2011-10-14 do dziś
1249 31 Z ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU LĄDOWEGO PASAŻERSKIEGO2011-10-14 do dziś
1341 20 ZE WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-10-14 do dziś
1441 10 Z WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-10-14 do dziś
1542 11 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DROGOWYCH2011-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2014 okres OD 13.09.2011 DO 31.12.20122014-09-16 do dziś
2data złożenia 17.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
3data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-21 do dziś
4data złożenia 18.08.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-30 do dziś
5data złożenia 18.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.09.2011 DO 31.12.20122014-09-16 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-21 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-30 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.09.2011 DO 31.12.20122014-09-16 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-21 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów