BUSINESS CONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000399021
Numer REGON: 321148777
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-10-13
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-07-16
Sygnatura akt[RDF/225955/20/128]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPNIP 85618395662011-10-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS CONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GOLENIOWSKI gmina NOWOGARD miejscowość NOWOGARD2011-10-13 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWOGARD ulica KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO nr domu 68 A kod pocztowy 72-200 poczta NOWOGARD kraj POLSKA 2011-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 1 KWIETNIA 2011 R., REP. A NR 1323/2011, ASESOR NOTARIALNY MARCIN NAWROCKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA MARIANNY KOWALCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W GOLENIOWIE AKT NOTARIALNY Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2011 R., REP. A NR 4574/2011, NOTARIUSZ MARIANNA KOWALCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W GOLENIOWIE ZMIENIONO: § 2 UST. 1, § 18 UST. 12011-10-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-10-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIMIŃSKA2011-10-13 do dziś
2. ImionaANNA2011-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2011-10-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-10-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-10-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ PRZEZ NIEGO FUNKCJI, JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. NATOMIAST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W POZOSTAŁYM ZAKRESIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIMIŃSKI2015-11-12 do dziś
2. ImionaDAMIAN2015-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-11-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 13 Z WYDAWANIE GAZET2011-10-13 do dziś
258 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2011-10-13 do dziś
369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2011-10-13 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-10-13 do dziś
582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2011-10-13 do dziś
682 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2011-10-13 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2011-10-13 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-10-13 do dziś
991 01 B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW2011-10-13 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.07.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-12 do dziś
2data złożenia 20.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-12 do dziś
3data złożenia 20.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
4data złożenia 24.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-04 do dziś
5data złożenia 22.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
6data złożenia 22.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-22 do dziś
7data złożenia 29.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-12 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-12 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-04 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-22 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-12 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-12 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-04 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-22 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów