ARTEFAKT INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000399013
Numer REGON: 341196884
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-10-12
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2019-06-14
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/40222/19/702]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEFAKT INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-09-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 87 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.09.2011 R.; REP. A NR 3932/2011; NOTARIUSZ ELŻBIETA RUTKOWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIECIU.2011-10-12 do dziś
220.05.2015 R; REP. A NR 2309/2015; NOTARIUSZ ELŻBIETA RUTKOWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIECIU PRZY UL. MESTWINA 4. ZMIENIONO § 3 I DO § 7 DODANO PODPUNKTY OD 57 DO 62.2015-09-21 do dziś
313.06.2016R. REP. A NR 2756/2016, NOTARIUSZ ANTONI TUSZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻUROMINIE, ZMIANA PAR. 92016-11-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-10-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAŁKOWSKI2016-11-23 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2016-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH2016-11-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-11-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-10-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIDCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2011-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2015-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.04.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-10 do dziś
2data złożenia 07.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
3data złożenia 28.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
4data złożenia 21.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
5data złożenia 31.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012-31.12.20122013-06-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012-31.12.20122013-06-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEŃKOWSKI2019-05-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-05-21 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE Z DNIA 01.04.2019 R,.SYGN. AKT XX GC 112/18, NA PODSTAWIE ART. 69 § 1 KPC DO REPREZENTOWANIA PRAW POZWANEGO W RAMACH POSTĘPOWANIA SYGN. AKT XX GC 112/18 W PROCESIE O ZAPŁATĘ2019-05-21 do dziś
6. Data powołania kuratora01.04.20192019-05-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2019-06-14 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2019-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-14 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPODSTAWA POWOŁANIA - POSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE, WYDZIAŁ XX GOSPODARCZY Z DNIA 18 STYCZNIA 2019 R., SYGN. AKT XX GC 104/18 - NA PODSTAWIE ART. 69 § 1 KPC ; ZAKRES DZIAŁANIA - UPOWAŻNIENIE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W POSTĘPOWANIU TOCZĄCYM SIĘ PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM W WARSZAWIE, WYDZIAŁ XX GOSPODARCZY, SYGN. AKT XX GC 104/18 I DOKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI ŁĄCZĄCYCH SIĘ ZE SPRAWĄ2019-06-14 do dziś
6. Data powołania kuratora18.01.20192019-06-14 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów