BOOKLIKES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000398994
Numer REGON: 301710326
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-10-14
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-07-19
Sygnatura akt[RDF/408324/22/365]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 301710326 NIP 97212272012011-10-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOKLIKES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2015-05-14 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. SZELĄGOWSKA nr domu 49 kod pocztowy 61-626 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2017-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.04.2011 R., REP. A NR 1777/2011, NOTARIUSZ MAŁGORZATA RADZIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU.2011-10-14 do dziś
203.06.2019, REP. A NR 2546/2019, NOTARIUSZ AGNIESZKA MROZEWICZ- KUCHLEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. PIASKOWA 3/3,61-753 POZNAŃ, UCHYLONO CAŁĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE2019-08-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-10-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEGIMI INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3019953462019-08-01 do dziś
4. Numer KRS0000405366 2019-08-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24.750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.237.500,00 ZŁ2019-08-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-08-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1237500,00 ZŁ2011-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1746944, 46 ZŁ2011-10-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-10-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2019-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁACZYŃSKI2019-08-01 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ ŁUKASZ2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-08-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-10-14 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2011-10-14 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2011-10-14 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-10-14 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2011-10-14 do dziś
663 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2011-10-14 do dziś
763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-10-14 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-10-14 do dziś
973 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-10-14 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2012 okres 07.04.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-21 do dziś
2data złożenia 01.06.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-06-29 do dziś
3data złożenia 01.06.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-29 do dziś
4data złożenia 12.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-03 do dziś
5data złożenia 23.05.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-05-24 do dziś
6data złożenia 23.05.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-24 do dziś
7data złożenia 23.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-24 do dziś
8data złożenia 24.05.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-24 do dziś
9data złożenia 24.05.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-05-24 do dziś
10data złożenia 24.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-24 do dziś
11data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
12data złożenia 21.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-21 do dziś
13data złożenia 21.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-21 do dziś
14data złożenia 19.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego107.04.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-21 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-06-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-03 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-05-24 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-24 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-24 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-24 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-05-24 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-24 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-21 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-21 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu107.04.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-21 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-06-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-03 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-05-24 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-24 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-24 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-24 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-05-24 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-24 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów