RYDZEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000398940
Numer REGON: 145837895
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-10-12
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2017-11-08
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/80707/17/592]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaRYDZEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-06-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica STYRSKA nr domu 38 kod pocztowy 04-188 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-06-19 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejEKOOILZR@POCZTA.ONET.PL2012-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.04.2011 TOMASZ CZYŻEWSKI NOTARIUSZ W KONSTANCINIE JEZIORNIE, REP. A NR 1433/20112011-10-12 do dziś
223.05.2012 R., REPERTORIUM A NR 3822/2012, NOTARIUSZ DOROTA CIECHOMSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ALEI NIEPODŁEGŁOŚCI 18 W WARSZAWIE. WPROWADZONO: 1. ZMIANĘ § 2 UMOWY SPÓŁKI, 2. W § 6 UMOWY SPÓŁKI PUNKTY OD 112 DO 149, 3. ZMIANĘ § 9 UMOWY SPÓŁKI, 4. ZMIANĘ § 14 MOWY SPÓŁKI, 5. ZMIANĘ § 17 UMOWY SPÓŁKI, 6. ZMIANĘ § 18 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI.2012-06-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-10-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYDZEWSKI2012-06-19 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW JAN2012-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 PLN2012-06-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-06-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-10-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PRZYNAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA.2012-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYDZEWSKI2012-06-19 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW JAN2012-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-06-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2011-10-12 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2011-10-12 do dziś
346 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2011-10-12 do dziś
446 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2011-10-12 do dziś
546 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2011-10-12 do dziś
646 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2011-10-12 do dziś
746 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2011-10-12 do dziś
846 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2011-10-12 do dziś
952 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2015-09-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2012 okres 01.10.2011 -31.12.20112012-07-31 do dziś
2data złożenia 16.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-12 do dziś
3data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
4data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
5data złożenia 04.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
6data złożenia 26.10.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.10.2011 -31.12.20112012-07-31 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-09-12 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.10.2011 -31.12.20112012-07-31 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-09-12 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów