BUDEX GEOSYNTETYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000398761
Numer REGON: 242756294
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-10-12
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-06-11
Sygnatura akt[RDF/297904/21/215]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDEX GEOSYNTETYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina WILAMOWICE miejscowość PISARZOWICE2011-10-12 do dziś
2. Adresmiejscowość PISARZOWICE ulica BIELSKA nr domu 99C kod pocztowy 43-332 poczta PISARZOWICE kraj POLSKA 2011-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.06.2011 R., REPERTORIUM A NUMER 5831/2011 NOTARIUSZ JAROSŁAW STEJSKAL, KANCELARIA NOTARIALNA DARIUSZ WOJCIECH RZADKOWSKI, JAROSŁAW STEJSKAL, TOMASZ JANIK SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. CIESZYŃSKIEJ 82011-10-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-10-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOREK2011-10-12 do dziś
2. ImionaKATARZYNA EWA2011-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 360000,00 ZŁ2014-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORA2011-10-12 do dziś
2. ImionaTOMASZ ANDRZEJ2011-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40000,00 ZŁ2014-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego400000,00 ZŁ2014-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-10-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORA2016-12-21 do dziś
2. ImionaTOMASZ2016-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-12-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOREK2016-12-21 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2016-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-12-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOREK2011-10-12 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2011-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSIKORA2011-10-12 do dziś
2. ImionaTOMASZ ANDRZEJ2011-10-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-10-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2011-10-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2011-10-12 do dziś
246 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2011-10-12 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-10-12 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-10-12 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-10-12 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-10-12 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-10-12 do dziś
842 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2011-10-12 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-10-12 do dziś
1046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2016-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.04.2012 okres 17.06.2011 -31.12.20112012-04-12 do dziś
2data złożenia 18.06.2013 okres 1.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
3data złożenia 18.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
4data złożenia 19.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-23 do dziś
5data złożenia 31.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
6data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
7data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
8data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
9data złożenia 23.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
10data złożenia 11.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego117.06.2011 -31.12.20112012-04-12 do dziś
21.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-23 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu117.06.2011 -31.12.20112012-04-12 do dziś
21.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-23 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów