HERNITA ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000398615
Numer REGON: 145833897
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-10-10
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2011-10-10
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/36306/11/160]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHERNITA ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-10-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SKALBMIERSKA nr domu 15 nr lokalu 22 kod pocztowy 01-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.08.2011 R., NOTARIUSZ W WARSZAWIE KRZYSZTOF NURKOWSKI, REP. A NR 36972/20112011-10-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-10-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOMPANIES TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1931143952011-10-10 do dziś
4. Numer KRS0000227475 2011-10-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH2011-10-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-10-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-10-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2011-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECHOWSKI2011-10-10 do dziś
2. ImionaWITOLD2011-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-10-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2011-10-10 do dziś
216 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2011-10-10 do dziś
317 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2011-10-10 do dziś
418 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2011-10-10 do dziś
519 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2011-10-10 do dziś
620 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2011-10-10 do dziś
721 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2011-10-10 do dziś
822 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2011-10-10 do dziś
923 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2011-10-10 do dziś
1024 PRODUKCJA METALI2011-10-10 do dziś
1125 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2011-10-10 do dziś
1202 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2011-10-10 do dziś
1326 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2011-10-10 do dziś
1427 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2011-10-10 do dziś
1528 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-10-10 do dziś
1629 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-10-10 do dziś
1730 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2011-10-10 do dziś
1831 PRODUKCJA MEBLI2011-10-10 do dziś
1932 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2011-10-10 do dziś
2033 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2011-10-10 do dziś
2135 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2011-10-10 do dziś
2236 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2011-10-10 do dziś
2303 RYBACTWO2011-10-10 do dziś
2437 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2011-10-10 do dziś
2538 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2011-10-10 do dziś
2639 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2011-10-10 do dziś
2741 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-10-10 do dziś
2842 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2011-10-10 do dziś
2943 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2011-10-10 do dziś
3045 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2011-10-10 do dziś
3146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-10-10 do dziś
3247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-10-10 do dziś
3349 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2011-10-10 do dziś
3410 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2011-10-10 do dziś
3550 TRANSPORT WODNY2011-10-10 do dziś
3651 TRANSPORT LOTNICZY2011-10-10 do dziś
3752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2011-10-10 do dziś
3853 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2011-10-10 do dziś
3955 ZAKWATEROWANIE2011-10-10 do dziś
4056 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2011-10-10 do dziś
4158 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2011-10-10 do dziś
4259 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2011-10-10 do dziś
4361 TELEKOMUNIKACJA2011-10-10 do dziś
4462 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2011-10-10 do dziś
4511 PRODUKCJA NAPOJÓW2011-10-10 do dziś
4663 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2011-10-10 do dziś
4764 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-10-10 do dziś
4895 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2011-10-10 do dziś
4968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2011-10-10 do dziś
5070 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2011-10-10 do dziś
5171 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-10-10 do dziś
5272 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2011-10-10 do dziś
5373 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-10-10 do dziś
5474 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2011-10-10 do dziś
5575 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2011-10-10 do dziś
5612 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2011-10-10 do dziś
5777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2011-10-10 do dziś
5878 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2011-10-10 do dziś
5979 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2011-10-10 do dziś
6080 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2011-10-10 do dziś
6181 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2011-10-10 do dziś
6282 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2011-10-10 do dziś
6385 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2011-10-10 do dziś
6485 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2011-10-10 do dziś
6586 OPIEKA ZDROWOTNA2011-10-10 do dziś
6690 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2011-10-10 do dziś
6713 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2011-10-10 do dziś
6893 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2011-10-10 do dziś
6914 PRODUKCJA ODZIEŻY2011-10-10 do dziś
7015 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2011-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów