HI-VIB MACHINERY DIAGNOSTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000398545
Numer REGON: 341195175
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-10-07
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-09-17
Sygnatura akt[RDF/330608/21/710]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHI-VIB MACHINERY DIAGNOSTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2021-03-16 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. LUDWIKA RYDYGIERA nr domu 15G nr lokalu 89 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2021-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.07.2011 R., REP. A NR 3665/2011, NOTARIUSZ ANDRZEJ BARABASZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY UL. CIESZKOWSKIEGO 17/2, 20.07.2011 R., REP. A NR 3907/2011, TAMŻE; ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI.2011-10-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-10-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALCHER2011-10-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ HENRYK2011-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4750,00 ZŁ2011-10-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-10-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu-PREZES ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA) -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA)2011-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALCHER2011-10-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ HENRYK2011-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-10-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMALCHER2011-10-07 do dziś
2. ImionaIZABELA DOROTA2011-10-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-10-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPEŁNA SAMODZIELNA2011-10-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2011-10-07 do dziś
233 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2011-10-07 do dziś
333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2011-10-07 do dziś
443 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-10-07 do dziś
571 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2011-10-07 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-10-07 do dziś
770 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2011-10-07 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-10-07 do dziś
971 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-10-07 do dziś
1033 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2011-10-07 do dziś
1133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2011-10-07 do dziś
1233 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2011-10-07 do dziś
1333 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2011-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-02 do dziś
2data złożenia 25.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
3data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
4data złożenia 08.08.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
5data złożenia 29.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-29 do dziś
6data złożenia 13.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-13 do dziś
7data złożenia 13.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-13 do dziś
8data złożenia 17.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012-31.12.20122013-09-02 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-13 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-13 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012-31.12.20122013-09-02 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-29 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-13 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów