L-T-S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000398443
Numer REGON: 145834365
Numer NIP: 7010317481
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-10-19
Sygnatura akt[RDF/266489/20/449]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL-T-S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2018-02-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-07-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA nr domu 16 kod pocztowy 02-013 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.09.2011 R., NOTARIUSZ IWONA JANAS, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁAZACH, REPERTORIUM A NR 2901/20112011-10-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLE2011-10-06 do dziś
2. ImionaTHI SON2011-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500,00 ZŁOTYCH2013-04-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2011-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 PRODUKCJA ODZIEŻY2011-10-06 do dziś
279 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2011-10-06 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-10-06 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-10-06 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2011-10-06 do dziś
652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2011-10-06 do dziś
756 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2011-10-06 do dziś
862 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2011-10-06 do dziś
968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2011-10-06 do dziś
1046 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2017-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-15 do dziś
2data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
3data złożenia 21.10.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-21 do dziś
4data złożenia 21.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
5data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
6data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
7data złożenia 19.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-19 do dziś
8data złożenia 19.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-04-15 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-21 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-19 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-04-15 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-21 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-19 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI, AKT NOTARIALNY Z DN. 04.04.2018R., REP. A NR 53/2018, ZASTĘPCA NOTARIALNY ILONA NOWAKOWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARTŁOMIEJA WIŚNIEWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 04.01.20182018-02-14 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNIE PRZEZ LIKWIDATORA2018-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoLE2018-02-14 do dziś
2. ImionaTHI SON2018-02-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI, AKT NOTARIALNY Z DN. 04.04.2018R., REP. A NR 53/2018, ZASTĘPCA NOTARIALNY ILONA NOWAKOWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARTŁOMIEJA WIŚNIEWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 04.01.20182018-02-14 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów