AQUA SKOPIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000398389
Numer REGON: 301940457
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-10-11
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-04-13
Sygnatura akt[RDF/480575/23/647]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA SKOPIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2011-10-11 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica ŚW. MICHAŁA nr domu 100 kod pocztowy 61-005 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2011-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.03.2011 R., NOTARIUSZ WIOLETTA MAJCHRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 17, REP. A NR 2250/2011.2011-10-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-10-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOBIERANDA2011-10-11 do dziś
2. ImionaPIOTR ROMAN2011-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁ2011-10-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRAMBOR2011-10-11 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA JADWIGA2011-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ2011-10-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-10-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST DO JEJ JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI.2011-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRAMBOR2011-10-11 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA JADWIGA2011-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-10-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSKOBIERANDA2011-10-11 do dziś
2. ImionaPIOTR ROMAN2011-10-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-10-11 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2011-10-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy108 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2011-10-11 do dziś
255 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2011-10-11 do dziś
356 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-10-11 do dziś
456 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2011-10-11 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-10-11 do dziś
677 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-10-11 do dziś
723 5 PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA I GIPSU2011-10-11 do dziś
823 6 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU2011-10-11 do dziś
938 1 ZBIERANIE ODPADÓW2011-10-11 do dziś
1046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2011-10-11 do dziś
1149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-10-11 do dziś
1255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2011-10-11 do dziś
1355 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2011-10-11 do dziś
1455 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2011-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.12.2014 okres OD 11.10.2011 DO 31.12.20112015-01-15 do dziś
2data złożenia 09.12.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-15 do dziś
3data złożenia 09.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-15 do dziś
4data złożenia 30.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-22 do dziś
5data złożenia 23.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
6data złożenia 02.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.10.2011 DO 31.12.20112015-01-15 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-15 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-15 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-22 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.10.2011 DO 31.12.20112015-01-15 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-15 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-15 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-22 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów