GRUPA WYDAWNICZA BOOKMARK SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000398291
Numer REGON: 144891438
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-10-07
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-05-12
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/16284/22/815]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2011-10-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1448914382011-10-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA WYDAWNICZA BOOKMARK SPÓŁKA AKCYJNA2011-10-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-07-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GROCHOWSKA nr domu 341 nr lokalu 55 kod pocztowy 03-822 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-07-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BOOK-MARK.PL2022-05-12 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BOOK-MARK.PL2022-05-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 6.09.2011 ROKU NOTARIUSZ PAWEŁ CUPRIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REP. A NR 8718/20112011-10-07 do dziś
207.10.2013, REP. A NR 6459/2013 NOTARIUSZ WŁADYSŁAW LEWANDOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA: § 3 UST. 1 STATUTU2014-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-07 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2011-10-07 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2011-10-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego580000,00 ZŁ2014-02-28 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji5800002014-02-28 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2011-10-07 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego580000,00 ZŁ2014-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2011-10-07 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002011-10-07 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-10-07 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2014-02-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii4800002014-02-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-02-28 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2011-10-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-10-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2011-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRĄTCZAK RUSINOWSKA2011-10-07 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2011-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-07-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2011-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoRUSINOWSKI2018-07-05 do dziś
2. ImionaMARCIN2018-07-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-05 do dziś
21. NazwiskoFRĄTCZAK2011-10-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2011-10-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-10-07 do dziś
31. NazwiskoRUSINOWSKI2011-10-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF HENRYK2011-10-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-10-07 do dziś
218 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2011-10-07 do dziś
318 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2011-10-07 do dziś
432 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2011-10-07 do dziś
546 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2011-10-07 do dziś
646 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2011-10-07 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-10-07 do dziś
847 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-10-07 do dziś
947 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-10-07 do dziś
1018 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2022-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2012 okres ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ W DNIU 31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
2data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-26 do dziś
3data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.01.20132014-09-23 do dziś
4data złożenia 14.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-19 do dziś
5data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
6data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
7data złożenia 12.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-25 do dziś
8data złożenia 25.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-25 do dziś
9data złożenia 18.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-18 do dziś
10data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ W DNIU 31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-26 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.01.20132014-09-23 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-25 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-25 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ W DNIU 31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-26 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.01.20132014-09-23 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-19 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-25 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-25 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-18 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ W DNIU 31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-26 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.01.20132014-09-23 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-19 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-25 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-25 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów