BURNATOWICZ MOCZYBRODZKA ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2021-06-20 godz. 18:36:55
Numer KRS: 0000398253
Numer REGON: 145839760
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-10-12
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-09-11
Sygnatura akt[RDF/238828/20/6]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2011-10-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURNATOWICZ MOCZYBRODZKA ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA2011-10-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-10-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica NOWY ŚWIAT nr domu 52 nr lokalu 4 kod pocztowy 00-363 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122 PAŹDZIERNIKA 2010 R.2011-10-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoBURNATOWICZ2011-10-12 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2011-10-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-10-12 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2011-10-12 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2011-10-12 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-10-12 do dziś
2
1. NazwiskoMOCZYBRODZKA2011-10-12 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2011-10-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-10-12 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2011-10-12 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2011-10-12 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-10-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-10-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z PARTNERÓW SAMODZIELNIE2011-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURNATOWICZ2011-10-12 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2011-10-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-10-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOCZYBRODZKA2011-10-12 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2011-10-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2011-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.09.2020 okres OD 12.10.2011 DO 31.12.20122020-09-11 do dziś
2data złożenia 11.09.2020 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-09-11 do dziś
3data złożenia 11.09.2020 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-09-11 do dziś
4data złożenia 11.09.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-09-11 do dziś
5data złożenia 11.09.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-09-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.10.2011 DO 31.12.20122020-09-11 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-09-11 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-09-11 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-09-11 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów