KZK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000398119
Numer REGON: 145840905
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2022-08-25
Sygnatura akt[RDF/416004/22/808]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 145840905 NIP 49602477532017-03-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKZK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-02-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KAROLKOWA nr domu 7 nr lokalu 33 kod pocztowy 01-207 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2011 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JOLANTĘ KARASIŃSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRZY UL. BRZESKIEJ 23, REPERTORIUM A NUMER 5353/20112011-10-06 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 9 MARCA 2012 R., REPERTORIUM A NR 1175/2012 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRZY UL. BRZESKIEJ 23 PRZED NOTARIUSZEM JOLANTĄ KARASIŃSKĄ -ZMIANA PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2012-05-17 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.10.2021 REPERTORIUM NR.5224/2021 SPORZĄDZONE W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY ALEI SZUCHA W WARSZAWIE PRZEZ NOTARIUSZ ILONA MARCHOCKA2022-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLIS2011-10-06 do dziś
2. ImionaMARZANNA2011-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH2017-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLIS2011-10-06 do dziś
2. ImionaADAM2011-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH2017-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2011-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 50000000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT MILIONÓW ZŁOTYCH) UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2011-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLIS2011-10-06 do dziś
2. ImionaADAM2011-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-10-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLIS2011-10-06 do dziś
2. ImionaMARZANNA2011-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2011-10-06 do dziś
277 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2011-10-06 do dziś
310 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2011-10-06 do dziś
422 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2011-10-06 do dziś
577 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2011-10-06 do dziś
609 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2011-10-06 do dziś
708 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2011-10-06 do dziś
808 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2017-03-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2022-02-08 do dziś
220 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH2022-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2011-31.12.20112013-07-26 do dziś
2data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-26 do dziś
3data złożenia 20.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
4data złożenia 20.10.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-05 do dziś
5data złożenia 20.10.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-05 do dziś
6data złożenia 20.10.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-12-05 do dziś
7data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-29 do dziś
8data złożenia 25.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011-31.12.20112013-07-26 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-07-26 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-05 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-05 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-12-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011-31.12.20112013-07-26 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-07-26 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-05 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-05 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-12-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów