BPC SZYMON PINDRAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000398107
Numer REGON: 260560507
Numer NIP: 9591944073
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-10-18
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-05-04
Sygnatura akt[RDF/379276/22/45]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-10-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPC SZYMON PINDRAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-10-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE2011-10-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica KLONOWA nr domu 42B nr lokalu 32 kod pocztowy 25-553 poczta KIELCE kraj POLSKA 2011-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.09.2011 R., REP. A 3402/2011, NOTARIUSZ ŁUKASZ ABRAMOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, AL. IX WIEKÓW KIELC 2A/4.2011-10-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPINDRAL2011-10-18 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MAGDALENA2011-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-10-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2011-10-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2011-10-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-10-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-10-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000,00 ZŁ2011-10-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9 000,00 ZŁ2011-10-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9 000,00 ZŁ2011-10-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-10-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPINDRAL2011-10-18 do dziś
2. ImionaSZYMON MACIEJ2011-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-10-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2011-10-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2011-10-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-10-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2011-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-10-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2011-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPINDRAL2011-10-18 do dziś
2. ImionaSZYMON MACIEJ2011-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy195 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2011-10-18 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-10-18 do dziś
369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2011-10-18 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-10-18 do dziś
571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-10-18 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2011-10-18 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-10-18 do dziś
893 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2011-10-18 do dziś
995 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2011-10-18 do dziś
1095 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO2011-10-18 do dziś
1196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-10-18 do dziś
1262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2011-10-18 do dziś
1395 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2011-10-18 do dziś
1495 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO2011-10-18 do dziś
1562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2011-10-18 do dziś
1662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2011-10-18 do dziś
1762 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2011-10-18 do dziś
1863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-10-18 do dziś
1963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2011-10-18 do dziś
2063 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-10-18 do dziś
2161 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2011-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.11.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-22 do dziś
2data złożenia 21.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-22 do dziś
3data złożenia 21.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-22 do dziś
4data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
5data złożenia 30.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
6data złożenia 04.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-22 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-22 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów