EWIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000398073
Numer REGON: 021726835
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-10-03
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/264931/20/514]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021726835 NIP 88629748332012-04-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WAŁBRZYSKI gmina WAŁBRZYCH miejscowość WAŁBRZYCH2011-10-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WAŁBRZYCH ulica HETMAŃSKA nr domu 26 nr lokalu 1 kod pocztowy 58-316 poczta WAŁBRZYCH kraj POLSKA 2011-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.08.2011 R. REP. A NR 5750/2011, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU, UL. SŁOWACKIEGO 13/3, NOTARIUSZ DR RAFAŁ FIRLEJ2011-10-03 do dziś
2REP. A NR 3137/2016 NOTARIUSZ DR RAFAŁ FIRLEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU, UL. SŁOWACKIEGO 13/3, ZMIANA §7.2016-11-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-10-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-10-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWOJSKI2011-10-03 do dziś
2. ImionaTOMASZ2011-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-10-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2017-09-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-11-09 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-09-04 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2016-11-09 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2016-11-09 do dziś
543 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2016-11-09 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2016-11-09 do dziś
743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2016-11-09 do dziś
843 31 Z TYNKOWANIE2016-11-09 do dziś
972 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2016-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.04.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-24 do dziś
2data złożenia 29.10.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-19 do dziś
3data złożenia 04.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
4data złożenia 20.04.2012 okres OD 01.10.2011 DO 31.12.20112015-11-27 do dziś
5data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-04 do dziś
6data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
7data złożenia 25.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-25 do dziś
8data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
9data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-24 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-19 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
4OD 01.10.2011 DO 31.12.20112015-11-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-04 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-25 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-24 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-19 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
4OD 01.10.2011 DO 31.12.20112015-11-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-04 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów