HG „EMAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-16 godz. 17:49:39
Numer KRS: 0000397898
Numer REGON: 200650170
Numer NIP: 5423220243
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-09-29
Sygnatura akt[RDF/336316/21/998]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-09-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHG „EMAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2011-09-30 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica ZWIERZYNIECKA nr domu 60 nr lokalu 2 kod pocztowy 15-247 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2011-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.09.2011 R. W KN WALDEMARA PIOTRA ZIMNOCHA W BIELSKU PODLASKIM, REP. A NR 6182/2011 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ2011-09-30 do dziś
213.02.2014 R. W KN WALDEMARA PIOTRA ZIMNOCHA W BIELSKU PODLASKIM, REP. A NR 758/2014 ZMIENIONO § 62014-02-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĘBIOWSKI2011-09-30 do dziś
2. ImionaHUBERT2011-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-09-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2011-09-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2011-09-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-09-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-09-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH2011-09-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH2011-09-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH2011-09-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-09-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„EMAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0522341282011-09-30 do dziś
4. Numer KRS0000202592 2011-09-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2011-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-09-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ - „EMAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCA PRZEZ ZARZĄD W OSOBIE PREZESA ŁUKASZ WIĘCKO2016-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„EMAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0522341282011-09-30 do dziś
4. Numer KRS0000202592 2011-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGOŁĘBIOWSKA2016-06-06 do dziś
2. ImionaIZABELA2016-06-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-06-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA (ODDZIELNA)2016-06-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z ZAKWATEROWANIE2020-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 31 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2016-06-06 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-12-31 do dziś
370 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2016-06-06 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-06-06 do dziś
579 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2016-06-06 do dziś
690 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2016-06-06 do dziś
793 29 Z DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2016-06-06 do dziś
894 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH2016-06-06 do dziś
956 10 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2016-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.03.2012 okres 30.09.2011 ROK -31.12.2011 ROK2012-04-05 do dziś
2data złożenia 03.04.2013 okres 2012 ROK2013-04-10 do dziś
3data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
4data złożenia 12.05.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-06 do dziś
5data złożenia 02.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
6data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
7data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
9data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
10data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego130.09.2011 ROK -31.12.2011 ROK2012-04-05 do dziś
22012 ROK2013-04-10 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-06 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów