DOBRY DACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000397855
Numer REGON: 221538903
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-10-04
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-10-14
Sygnatura akt[RDF/260616/20/676]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-10-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRY DACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-10-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat CHOJNICKI gmina BRUSY miejscowość BRUSY2011-10-04 do dziś
2. Adresmiejscowość BRUSY ulica PLAC JANA PAWŁA II nr domu 13 kod pocztowy 89-632 poczta BRUSY kraj POLSKA 2011-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki105.09.2011 R., NOTARIUSZ JERZY PRZYBYŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REP. A NR 3208/20112011-10-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRY DACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-04 do dziś
4. Numer KRS0000394544 2011-10-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2011-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPESTKA2011-10-04 do dziś
2. ImionaMAREK2011-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-10-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-10-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-10-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-10-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-10-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2011-10-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2011-10-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUREWICZ2011-10-04 do dziś
2. ImionaTOMASZ2011-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-10-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-10-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-10-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-10-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-10-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2011-10-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2011-10-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZWALIŃSKI2011-10-04 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2011-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-10-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-10-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-10-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-10-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-10-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2011-10-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2011-10-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-10-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ DOBRY DACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRY DACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-04 do dziś
4. Numer KRS0000394544 2011-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPESTKA2011-10-04 do dziś
2. ImionaMAREK2011-10-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-10-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2011-10-04 do dziś
21. NazwiskoJUREWICZ2011-10-04 do dziś
2. ImionaTOMASZ2011-10-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-10-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2011-10-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-10-04 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-10-04 do dziś
374 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2011-10-04 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-10-04 do dziś
543 31 Z TYNKOWANIE2011-10-04 do dziś
643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-10-04 do dziś
743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2011-10-04 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-10-04 do dziś
946 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2017-01-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2017-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2012 okres 20112012-08-09 do dziś
2data złożenia 20.06.2013 okres 20122013-07-25 do dziś
3data złożenia 17.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-27 do dziś
4data złożenia 22.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-02 do dziś
5data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
6data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-27 do dziś
7data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120112012-08-09 do dziś
220122013-07-25 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-27 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-02 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-27 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów