KFB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000397776
Numer REGON: 122217630
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-10-30
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/26022/20/886]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKFB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina ZABIERZÓW miejscowość BALICE2020-10-30 do dziś
2. Adresmiejscowość BALICE ulica UL. KRAKOWSKA nr domu 186 kod pocztowy 32-083 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.09.2011 R. NOTARIUSZ ROBERT KULESZA, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE, UL. OCHRONEK 6/4, REP. A NUMER 4033/20112011-09-30 do dziś
222.02.2016 ROKU REP A NR 996/2016 NOTARIUSZ PIOTR HAŁASA W KANCELARII NOTARIALNEJ W TARNOWIE, ZMIANA § 2,3,62016-05-20 do dziś
328.07.2016R. REP A NR 4861/2016, NOTARIUSZ ANDRZEJ HAŁASA, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE, UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY I PRZYJĘTO NOWE (Z WYŁACZENIEM §31)2016-11-29 do dziś
428.01.2020 R. REP. A NR 490/2020, NOTARIUSZ PIOTR HAŁAS, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE, ZMIANA: § 6 UMOWY SPÓŁKI2020-02-19 do dziś
506.10.2020, REPERTORIUM A NR 6719/2020, NOTARIUSZ ANDRZEJ HAŁASA, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ HAŁASA, PIOTR HAŁASA S.C., UL. SOWIŃSKIEGO 18, 33-100 TARNÓW - ZMIENIONO: § 3, § 62020-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYŁKO2016-05-20 do dziś
2. ImionaMARCIN MAREK2016-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały291 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29100 ZŁ2016-05-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2011-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-09-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYŁKO2016-05-20 do dziś
2. ImionaMARCIN MAREK2016-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-05-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-05-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRUK2011-09-30 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN ROBERT2011-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-06-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2020-10-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2020-02-19 do dziś
243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2020-02-19 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2020-02-19 do dziś
443 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2020-02-19 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-02-19 do dziś
643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2020-02-19 do dziś
746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-02-19 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-02-19 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.2011 R.2012-07-06 do dziś
2data złożenia 20.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-29 do dziś
3data złożenia 31.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
4data złożenia 15.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-12 do dziś
5data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
6data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
7data złożenia 19.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-23 do dziś
8data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
9data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 -31.12.2011 R.2012-07-06 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-05-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-12 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-23 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 -31.12.2011 R.2012-07-06 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-05-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-12 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-23 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów