ENERGETYKA ZŁOCZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000397772
Numer REGON: 101294319
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[RDF/339794/21/276]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGETYKA ZŁOCZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ2018-06-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat WIERUSZOWSKI gmina LUTUTÓW miejscowość KNAPY2016-01-20 do dziś
2. Adresmiejscowość KNAPY nr domu 37 kod pocztowy 98-360 poczta LUTUTÓW kraj POLSKA 2016-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.06.2011 R., REP A NR 5745/2011, NOTARIUSZ WOJCIECH MAREK ZALESKI KANCELARIA NOTARIALNA W KOŁOBRZEGU2011-09-30 do dziś
227.10.2015 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 1158/2015, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE, NOTARIUSZ MARIA JANKOWSKA, ZMIANA §2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2016-01-20 do dziś
320.03.2013R., REPERTORIUM A NR 277/2013 NOTARIUSZ MARIA JANKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE - ZMIANA § 5 UST. 1 I § 15 UST. 62017-08-18 do dziś
405.07.2013R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 763/2013,KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE, NOTARIUSZ MARIA JANKOWSKA, ZMIANA § 3 UST.1 UMOWY SPÓŁKI,USTALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2017-08-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLUE LINE ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA2012-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8715015612012-06-27 do dziś
4. Numer KRS0000413254 2012-06-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200.000,00 ZŁ2013-06-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-06-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1200000,00 ZŁ2013-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-09-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB -CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2011-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSZKA2012-04-23 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MARIA2012-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-04-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-09-30 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-09-30 do dziś
371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-09-30 do dziś
471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-09-30 do dziś
535 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2011-09-30 do dziś
642 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2011-09-30 do dziś
702 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2013-07-23 do dziś
816 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2013-07-23 do dziś
938 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2013-07-23 do dziś
1096 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.06.2012 okres 30.09.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
2data złożenia 16.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-03 do dziś
3data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
4data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
5data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
6data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
7data złożenia 10.07.2019 okres OD 22.05.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
8data złożenia 24.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
9data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego130.09.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-03 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu130.09.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-03 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSZKA2018-08-10 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2018-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-10 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaKURATOR USTANOWIONY NA PODSTAWIE ART. 187 USTĘP 1 USTAWY Z DNIA 28 LUTEGO 2003 PRAWO UPADŁOŚCIOWE (DZ.U. 2017.2344), CELEM REPREZENTOWANIA UPADŁEGO W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM. POSTANOWIENIE Z DNIA 18 LIPCA 2018 ROKU SADU REJONOWEGO DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH.2018-08-10 do dziś
6. Data powołania kuratora18.07.20182018-08-10 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH nr XIV GU 94/18 data 22.05.20182018-06-13 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoUPADŁOŚĆ OBEJMUJĄCA LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2018-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĄDER2018-06-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-13 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów