GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA WADEM WANDA TROCZYŃSKA, CZESŁAWA WOWAK

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000397735
Numer REGON: 281345244
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-10-13
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-04-12
Sygnatura akt[RDF/376071/22/871]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2011-10-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA WADEM WANDA TROCZYŃSKA, CZESŁAWA WOWAK2020-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat WĘGORZEWSKI gmina BUDRY miejscowość BUDRY2011-10-13 do dziś
2. Adresmiejscowość BUDRY ulica ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr domu 25 kod pocztowy 11-606 poczta BUDRY kraj POLSKA 2011-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.09.2011 R.2011-10-13 do dziś
2ANEKSEM Z DNIA 10.01.2020R. ZMIENIONO §2 I §7 UMOWY SPÓŁKI ANEKSEM Z DNIA 11.01.2020R. ZMIENIONO §6 UMOWY SPÓŁKI2020-02-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoTROCZYŃSKA2011-10-13 do dziś
2. ImionaWANDA2011-10-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-10-13 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2011-10-13 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2011-10-13 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-10-13 do dziś
2
1. NazwiskoWOWAK2020-02-10 do dziś
2. ImionaCZESŁAWA2020-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-10 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2020-02-10 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-02-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-02-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-02-10 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-10-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2011-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOWAK2020-02-10 do dziś
2. ImionaCZESŁAWA2020-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROCZYŃSKA2011-10-13 do dziś
2. ImionaWANDA2011-10-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2020-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-19 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-21 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-21 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów