INSTYTUT UNCARIA MAREK LUBIŃSKI, JAN BEKES SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000397681
Numer REGON: 145825107
Numer NIP: 9522114782
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-10-03
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-06-10
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/11205/20/287]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2011-10-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT UNCARIA MAREK LUBIŃSKI, JAN BEKES SPÓŁKA JAWNA2020-06-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-10-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica AL. ARMII KRAJOWEJ nr domu 14A nr lokalu 5 kod pocztowy 50-541 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2016-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.09.2011 R.2011-10-03 do dziś
2UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 01.09.2016R, ZMIANA § 2 PKT 32016-10-26 do dziś
303.11.2019 R. - ZMIANA §7 I §8. 20.11.2019 R. - ZMIANA §3, §4 I §9.2020-06-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBIŃSKI2011-10-03 do dziś
2. ImionaMAREK2011-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-10-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-10-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-10-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-10-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEKES2020-06-10 do dziś
2. ImionaJAN2020-06-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-06-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-10-03 do dziś
BEKES2020-06-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.2011-10-03 do dziś
JAN2020-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBIŃSKI2011-10-03 do dziś
2. ImionaMAREK2011-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2011-10-03 do dziś
246 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2011-10-03 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-10-03 do dziś
458 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2011-10-03 do dziś
510 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ2011-10-03 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2011-10-03 do dziś
710 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-10-03 do dziś
810 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2011-10-03 do dziś
910 83 Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY2016-10-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ LUB WYSYŁKOWEJ2016-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów