BONERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000397626
Numer REGON: 101295891
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-06-24
Sygnatura akt[RDF/393677/22/144]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2011-09-30 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica DARNIOWA nr domu 54 nr lokalu 1 kod pocztowy 93-493 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2011-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki16 WRZEŚNIA 2011 R., ASESOR NOTARIALNY ANNA MARCINIAK-SIKORA Z KANCELARI NOTARIUSZA MAŁGORZATY NIERYCHŁEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 3119/2011.2011-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAKOWIAK2011-09-30 do dziś
2. ImionaMICHAŁ EDWARD2011-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2016-01-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-01-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-09-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU UPRAWNIENI SĄ: -KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE -GDY WARTOŚĆ NABYWANYCH PRAW LUB ZACIĄGANYCH ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI NIE PRZEKRACZA JEDNORAZOWO KWOTY 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), -W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAKOWIAK2011-09-30 do dziś
2. ImionaMICHAŁ EDWARD2011-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-09-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-01-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-01-21 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-01-21 do dziś
382 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2016-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-17 do dziś
2data złożenia 11.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
3data złożenia 09.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-01 do dziś
4data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
5data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
6data złożenia 30.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
7data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
8data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
9data złożenia 24.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012-31.12.20122013-09-17 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-01 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012-31.12.20122013-09-17 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
5OD 01.10.2014 DO 31.12.20142015-10-26 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów