ARTERIA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000397574
Numer REGON: 145817496
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-28
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/353894/21/242]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTERIA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-09-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica STAWKI nr domu 2A kod pocztowy 00-193 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-05-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.09.2011 R. NOTARIUSZ JOANNA LEWCZUK, KN W WARSZAWIE, ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ NUMER 18 LOKAL NUMER 3A, REP. A NUMER 10880/20112011-09-28 do dziś
203.04.2014, REP. A NR 3859/2014, ASESOR NOTARIALNY MARTYNA FYDA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA JOANNY LEWCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. KEN 18 LOK. 3A ZMIANA ART. 4 UST. 1 I ART. 13 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI2014-05-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-09-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA2011-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1400126702011-09-28 do dziś
4. Numer KRS0000226167 2011-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2011-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-09-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-09-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2011-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARZEC2011-09-28 do dziś
2. ImionaMARCIN2011-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-09-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2014-05-19 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2014-05-19 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-05-19 do dziś
461 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2014-05-19 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2014-05-19 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-05-19 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-05-19 do dziś
873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-05-19 do dziś
982 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2014-05-19 do dziś
1070 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.06.2012 okres 2011 ROK2012-06-22 do dziś
2data złożenia 05.09.2013 okres 20122013-09-19 do dziś
3data złożenia 19.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
4data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
5data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
6data złożenia 01.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
7data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
8data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
12data złożenia 19.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
13data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12011 ROK2012-06-22 do dziś
220122013-09-19 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12011 ROK2012-06-22 do dziś
220122013-09-19 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów