ZYSKAJ ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000397549
Numer REGON: 061337077
Numer NIP: 9462634198
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-29
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-07-05
Sygnatura akt[RDF/522443/23/321]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaZYSKAJ ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2021-06-18 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. ENERGETYKÓW nr domu 28 kod pocztowy 20-468 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2021-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.08.2011 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JACKIEM MARIANEM RZĄCZYŃSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 8/3 REP. A NR 9308/2011.2011-09-29 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 20 WRZEŚNIA 2016 ROKU PRZED NOTARIUSZEM W LUBLINIE PIOTREM GRZEGORZEM BANDERSKIM, ZA REP. A NR 9117/2016. ZMIENIONO TREŚĆ § 2, § 4, § 13, § 14 UST. 1 I 2 UMOWY SPÓŁKI ORAZ DODANO PO § 14 SPÓŁKI § 14A. UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2016-09-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-09-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARGOL2016-09-28 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA MAŁGORZATA2016-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2550 ZŁOTYCH2016-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEJER2016-09-28 do dziś
2. ImionaBEATA2016-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2450 ZŁOTYCH2016-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-09-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONKOWIE ZARZĄDU SĄ UPRAWNIENI DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI NIEZALEŻNIE OD WARTOŚCI DOKONYWANEJ W IMIENIU SPÓŁKI CZYNNOŚCI PRAWNEJ.2011-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEJER2011-09-29 do dziś
2. ImionaBEATA2011-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-09-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2016-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSŁAWIŃSKA GARGOL2016-09-28 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA DANUTA2016-09-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-28 do dziś
21. NazwiskoSŁAWIŃSKI2016-09-28 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN PIOTR2016-09-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-28 do dziś
31. NazwiskoDĘBIŃSKI2016-09-28 do dziś
2. ImionaMARCIN ŁUKASZ2016-09-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2011-09-29 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-09-29 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-09-29 do dziś
458 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2011-09-29 do dziś
563 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2011-09-29 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-09-29 do dziś
786 OPIEKA ZDROWOTNA2011-09-29 do dziś
810 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-09-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2016-09-28 do dziś
270 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2016-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-09-07 do dziś
2data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-29 do dziś
3data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
4data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
5data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
6data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
7data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
8data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
10data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
11data złożenia 22.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
12data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-09-07 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-09-07 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów