SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ROZTOCZE”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000397544
Numer REGON: 950162833
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-06-29
Sygnatura akt[RDF/397147/22/717]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2011-09-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 950162833 NIP 92222643362011-09-30 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ROZTOCZE”2011-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze NS. REJ. S 198/93 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZAMOŚCIU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY2011-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. ZAMOŚĆ gmina M. ZAMOŚĆ miejscowość ZAMOŚĆ2011-09-30 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAMOŚĆ ulica SZCZEBRZESKA nr domu 59 kod pocztowy 22-400 poczta ZAMOŚĆ kraj POLSKA 2011-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu113.10.1993 R.2011-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-09-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2011-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOCZUŁAP2011-09-30 do dziś
2. ImionaIRENA BRONISŁAWA2011-09-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-09-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-09-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-30 do dziś
21. NazwiskoSKROBAN2011-09-30 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2011-09-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-09-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2011-09-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-30 do dziś
31. NazwiskoMROCZEK2011-09-30 do dziś
2. ImionaMARIA2011-09-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-09-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-09-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2011-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKILIAŃSKI2011-09-30 do dziś
2. ImionaDARIUSZ STANISŁAW2011-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁAZA2011-09-30 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2011-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2011-09-30 do dziś
2. ImionaHENRYK2011-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
2data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów