CSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000397498
Numer REGON: 145293521
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[RDF/339303/21/762]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1452935212011-09-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SIEDLCE gmina SIEDLCE miejscowość SIEDLCE2020-12-21 do dziś
2. Adresmiejscowość SIEDLCE ulica UL. GABRIELA NARUTOWICZA nr domu 32 kod pocztowy 08-110 poczta SIEDLCE kraj POLSKA 2020-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuCSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W ŻYRARDOWIE2014-04-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat ŻYRARDOWSKI gmina ŻYRARDÓW miejscowość ŻYRARDÓW2014-04-24 do dziś
3. Adresmiejscowość ŻYRARDÓW ulica ALEJA PARTYZANTÓW nr domu 15 nr lokalu 15 kod pocztowy 96-300 poczta ŻYRARDÓW kraj POLSKA 2014-04-24 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.09.2011 R., NOTARIUSZ PIOTR BILEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W JÓZEFOWIE, REPERTORIUM A NR 2990/20112011-09-30 do dziś
206.10.2020 R., REP. A NR 6348/2020, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELENIEWSKI. ZMIANA § 3, § 5.2020-12-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAMBRZYCKA2014-04-24 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2014-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ2014-04-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-04-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-09-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2011-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAMBRZYCKA2014-04-24 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2014-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-04-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-12-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2020-12-21 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-12-21 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2020-12-21 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-12-21 do dziś
545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-12-21 do dziś
646 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2020-12-21 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-12-21 do dziś
877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2020-12-21 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.03.2013 okres 15.09.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-03-29 do dziś
2data złożenia 19.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-03 do dziś
3data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
4data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
5data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
6data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
7data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
8data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.09.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-03-29 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-03 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.09.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-03-29 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-03 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów