ARTMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000397454
Numer REGON: 145834483
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-10-10
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-06-27
Sygnatura akt[RDF/304045/21/949]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-06-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOURSYNOWSKA nr domu 101 nr lokalu F kod pocztowy 02-797 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.07.2011, REP. A 5304/2011 SPORZĄDZONY PRZED ASESOREM NOTARIALNYM BEATĄ MOŻDŻYŃSKĄ, ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA AGNIESZKI GENCZELEWSKIEJ -NOTARIUSZA W WARSZAWIE W KANCELARII PRZY ULICY DŁUGIEJ 42011-10-10 do dziś
203.07.2013 R., REP. A NR 4618/2013, JULIA FERSTEN - NOTARIUSZ W PIASECZNIE, ZM. § 6 UST. 1, § 6 UST. 4, § 9 UST. 2.2013-10-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-10-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENER-Q B.V. SPÓŁKA Z SIEDZIBĄ SIMPELVELD W KRÓLESTWIE NIDERLANDÓW ZAREJESTROWANA W IZBIE HANDLOWEJ LIMBURGII, NUMER AKT 524349232011-10-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 198.000,00 ZŁ2015-06-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2013-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-10-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2011-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIEŁBIEWSKI2015-06-10 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JERZY2015-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-06-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2011-10-10 do dziś
246 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2011-10-10 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2011-10-10 do dziś
447 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-10-10 do dziś
547 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-10-10 do dziś
647 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-10-10 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-10-10 do dziś
882 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2011-10-10 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-10-10 do dziś
1047 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.04.2013 okres 07.10.2011 - 31.12.20122013-05-17 do dziś
2data złożenia 12.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-08 do dziś
3data złożenia 26.05.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-23 do dziś
4data złożenia 26.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-23 do dziś
5data złożenia 26.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
6data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-10 do dziś
7data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-13 do dziś
8data złożenia 29.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-29 do dziś
9data złożenia 27.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego107.10.2011 - 31.12.20122013-05-17 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-08 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-23 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-23 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-10 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-13 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu107.10.2011 - 31.12.20122013-05-17 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-08 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-23 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-23 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-10 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-13 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów