ASTA LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000397257
Numer REGON: 144416602
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-26
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2019-07-03
Sygnatura akt[RDF/139902/19/287]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTA LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-09-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica GEN. ZAJĄCZKA nr domu 9A nr lokalu 1 kod pocztowy 01-518 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.08.2011 R., NOTARIUSZ IWONA KRUPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ DOROTA TYCZYŃSKA-GRZESZYK, NOTARIUSZ IWONA KRUPIŃSKA SPÓŁKA CYWILNA, REPERTORIUM A NR 3285/2011. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: 20.09.2011., NOTARIUSZ IWONA KRUPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ DOROTA TYCZYŃSKA-GRZESZYK, NOTARIUSZ IWONA KRUPIŃSKA SPÓŁKA CYWILNA, REPERTORIUM A NR 3540/2011. ZMIANA W ART. 7.2011-09-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-09-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSACZUK2011-09-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ADAM2011-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.000,00 ZŁOTYCH2011-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-09-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEWSKA2011-09-26 do dziś
2. ImionaDOROTA BARBARA2011-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.000,00 ZŁOTYCH2011-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-09-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego36000,00 ZŁ2011-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-09-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2011-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSACZUK2011-09-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ADAM2011-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-09-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2011-09-26 do dziś
272 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2011-09-26 do dziś
373 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-09-26 do dziś
474 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2011-09-26 do dziś
582 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2011-09-26 do dziś
685 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2011-09-26 do dziś
785 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2011-09-26 do dziś
895 1 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO2011-09-26 do dziś
947 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-26 do dziś
1047 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-26 do dziś
1158 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2011-09-26 do dziś
1259 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2011-09-26 do dziś
1360 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2011-09-26 do dziś
1461 TELEKOMUNIKACJA2011-09-26 do dziś
1562 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2011-09-26 do dziś
1663 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2011-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.06.2013 okres 15.09.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-07-03 do dziś
2data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
3data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
4data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
5data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
6data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
7data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.09.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-07-03 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.09.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-07-03 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów